Arutelu:sõnastik:Inglise-eesti geoloogiasõnastik (A)

Allikas: Vikisõnastik
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Arutelu[redigeeri]

Kas sõna "abyssal" vasted okeanoloogias võivad olla ka "abüssaal-" ja "abüssiline"? Andres 27. veebruar 2007, kell 18:25 (UTC)

Siitsamast on näha, et vasted võivad olla "abüssaal-" ja "süvavee". Andres 27. veebruar 2007, kell 18:27 (UTC)

Õiged peaks olema "abüssaal-" ja "abüssaalne". Siim 27. veebruar 2007, kell 18:33 (UTC)
Aga "abüssaali-"? Andres 27. veebruar 2007, kell 18:37 (UTC)
See peaks kah sobima. Siim 27. veebruar 2007, kell 18:41 (UTC)

Palun vaata märksõnu "abüssaalne" ja "abüssaal". Need vajaksid toimetamist geoloogia seisukohast. Tuleks anda sõnaseletused ja tõlkevasted. Andres 27. veebruar 2007, kell 18:47 (UTC)


Kas sõna "atoll" vaste on ka "rõngasrahu"? Andres 27. veebruar 2007, kell 18:43 (UTC)

Mõnel juhul ehk jah. Väiksemaid võiks ehk nimetada ka rõngasrahudeks. Siim 27. veebruar 2007, kell 18:48 (UTC)


Inglise-eesti geoloogiasõnastik „Angular unconformity” (nurkpõiksus), „azimuthal unconformity” (asimutaalne põiksus) ja „unconformity” (katkestuspind) – selliste sõnastikukannete järgi peaks loogiliselt termini „unconformity” vaste olema „põiksus”, või siis „angular unconformity” vaste peaks olema „nurkkatkestuspind” ja „azimuthal unconformity” vaste peaks olema „asimutaalne katkestuspind”. Praegusel kujul aga tundub, et sõna "unconformity" tõlked on meelevaldsed ja ebaloogilised. Samas on termini „conformity” vaste „rööplasumus”, millel ei ole sõna „unconformity” sisaldavate terminite vastetega midagi ühist, kuigi algkeeles on sõnade tüvi ühine ja seepärast eeldaks, et ka eestikeelsetel vastetel oleks midagi ühist. Kuna aga nende kolme algkeelse termini kõik eestikeelsed vasted on väga erinevad, ilma ühise tüveta, siis see ei tundu usaldusväärne.

Terminite „Interference colors” (interferentsvärvused) ja „interference colors chart” (Michel-Lévy nomogramm) eestikeelsed vasted tunduvad seosetud, kuigi algkeeles on need omavahel selgelt seotud: esimene on värvused ja teine on nendesamade värvuste kaart või tabel. Seepärast jääb arusaamatuks, kust tuleb teisel juhul vastes komponent "Michel-Lévy”. Siis on sõnastikus veel „color” vasteks värvus, kuid „ color index” ei ole mitte "värvuseindeks", vaid vasteks on pandud siin „värviindeks” – sel juhul tekib küsimus, miks „color” vaste ei ole samuti „värv”?


Kuna sõnastikus on "acid rock" ja "acidic rock" vasteks mõlemal juhul "happeline kivim", siis peaks ka sõna "acidic" üks vaste olema "happeline", kuid praegu on ainult "ränirikas", mis tekitab segadust, sest sel juhul oleks loogiline tõlkida "acidic rock" pigem "ränirikas kivim". Samas "ränikivim" vasteid on selles sõnastikus kaks täiesti erinevat: "chert" ja "siliceous rock", ning sõna "räni" vaste on hoopis "silicon". Sõnastikust jääb praegu mulje, et eestikeelne „räni” võib ingliskeeles esineda täiesti ootamatul kujul ja kindlat vastet ei ole.

Tundub vastuoluline, et "Age" vaste on "iga", kui samas "Age of reptiles" vaste on "roomajate aegkond" ning ka „era” vaste on „aegkond”, sest sel juhul peaks ka "Age" üks vastetest olema "aegkond" või "aeg" (nagu näiteks "jääaeg - ice age" või "kiviaeg - stone age"), või siis peaks "Age of reptiles" vaste olema loogiliselt pigem "roomajate iga". Siin sõnastikus on aga sõnaga „aeg” tõlgitud pigem ingliskeelne "period", näiteks termin "glacial period”. Nii ongi eestikeelsel terminil "jääaeg" siin kaks vastet: "ice age" ja "glacial period", ehkki viimase vaste võiks analoogia põhjal olla pigem "liustikuaeg", sest „glacial deposit” on „liustikusete” ja „glacier” üldiselt on „liustik”.

Termini „assay value” puhul ei ole arusaadav, kuidas on saadud vasteks "arvestustonni väärismetallisisaldus", kuigi termin "value" sõnastikus puudub ja "väärismetalli" vasted on "precious metal" ja "noble metal”, mida aga termin „assay value” ei sisalda.

Terminites: • zoned crystal – tsonaalne kristall • zone of cementation – tsementeerumisvöö • zone of mobility – astenosfäär • zone of weathering – murenemisvöö tundub ingliskeelse „zone” tõlkimine üsna meelevaldne, sest vormiliselt analoogsetes terminites on vasted väga erinevad: „zone” vasteks on nii "vöö" kui ka "sfäär", samas kui "zone" ja "zoned" tõlgetel ei ole – vastupidiselt algkeelele, kus need on selgelt samatüvelised – midagi ühist: vöö/sfäär ja tsonaalne. Samas kui näiteks terminis „aphotic zone” („afootne vöönd”) on „zone” tõlgitud hoopis „vöönd”.


Terminite • Archaean – Arhaikum, Ürgaegkond • Archean – Arhaikum • Archeozoic – Arhaikum puhul tekib küsimus, et miks viimane neist on tõlgitud samamoodi nagu kaks esimest, kuigi vormiliselt on algkeelne sõna kahest esimesest oluliselt erinev ja loogiline vaste oleks pigem "arheosoikum", analoogselt teiste aegkondi tähistavate "-soikum" terminitega, nagu „mesosoikum” (sõnastikus: age of reptiles – roomajate aegkond), paleosoikum või kainosoikum.

Algkeeles erinevad terminid „basic rock” ja „mafic rock” on eesti keeles ühe ja sama vastega „aluseline kivim”, mis tundub kahtlane, sest vormiliselt peaks erinevatele algkeelsetele terminitele olema ka erinevad sihtkeelsed vasted. Ka sõna „aluseline” on veidi kahemõtteline, sest võib tähendada sama mis „leeliseline”, ning „basic rock” võimalik vaste oleks ju veel „aluskivim”, millele kõige lähedasem termin siin sõnastikus on aga „bedrock”, mille vasteks on „aluspõhi”, kuigi sõna „rock” tavapärane vaste „kivi(m)” on selle termini tõlkest eesti keeles täiesti kadunud ja eestikeelse vaste mõlemad komponendid on samasisulised: alus ja põhi on ju tegelikult üks ja sama asi, kuid see komponent, mis annab infot selle kohta, mis materjalist need alus ja põhi tehtud on, on siit välja jäänud – nii võib eestikeelne „aluspõhi” olla ka muda või liiv, kuigi ingliskeelses terminis on selgelt kirjas, et see on „rock”.

Terminid „sandy loam” (liivsavi) ja „loam” (liivsavi) tunduvad kahtlased, sest algkeeles eri terminite vaste on eesti keeles sama, kuigi algkeeles on esimesel terminil üks sõna rohkem.

Terminite „Burial metamorphism” (vajumismoone) ja „burial” (mattumine) puhul tekib küsimus, et miks esimese vaste ei ole näiteks „mattumismoone”? Või siis, et miks teise vaste ei ole pigem „vajumine”? Kuna aga lähedase termini „buried valley” vaste on „mattunud org”, siis tundub, et vajumismoone peaks ikkagi olema pigem „mattumismoone”.

Termin „coast” vaste on "rannik" ja terminites „coastal dune" (rannikuluide) või „coastal deposit” (rannikusete) on mõlemal juhul eestikeelne sõna „rannik”, kuid „coastal zone” on tõlgitud „rannavöönd”, mitte aga näiteks „rannikuvöönd”, nagu oleks analoogia põhjal loogilisem. Samas kui näiteks termin "raised beach" on tõlgitud "kerkinud rannik", mitte aga "kerkinud rand". Seega tundub, et "coast" ja "beach" on täiesti sünonüümid ja mõlemaid võib tõlkida alternatiivselt rand või rannik. Ka termin „near-shore sea” on tõlgitud „rannikumeri”, kuigi termin „nearshore” vaste on sõnastikus „rannak” – sel juhul oleks ju loogiline pigem „rannakumeri”? L

„Einkanter” on tõlgitud „tuuletahukas”, samas kui „Zweikanter” on „kahetahuline tuuletahukas”, siis võib-olla peaks esimesel juhul olema „ühetahuline tuuletahukas”, sest näiteks ka „Dreikanter” on praegu sõnastikus tõlgitud lihtsalt „tuuletahukas” ja loogiliselt oleks täpsem vaste sel juhul pigem "kolmetahuline tuuletahukas".

Vormiliselt oleks terminite • drill hole – puurauk • drill ship – puurimislaev • drilling platform – puurplatvorm puhul loogilisem, et „drill ship” oleks „puurlaev” ja „drilling platform” oleks „puurimisplatvorm”, kuna praegu on vastupidi: drill on tõlgitud „puurimis-„ ja „drilling” on tõlgitud „puur-".

„Extrusive rock” ja „volcanic rock” on mõlemad tõlgitud „vulkaaniline kivim”, algkeeles on need siiski kaks eri terminit ja tekib küsimus, et mis neil vahet on ja miks sel juhul eesti keeles vahet ei tehta? Termini „kerogenite” vaste "põlevkivi" on sama mis terminil „kerogen shale” ja "oil shale". Tekib küsimus, kas "oil shale" ja "kerogenite" on täpselt sama asi?

Terminite „parallel bedding” (paralleelkihilisus) ja „parallel extinction” (otsekustumine) tekib küsimus, et miks teine termin ei ole ka „paralleelkustumine”, vaid on „otsekustumine”?

Termini „quaternary cover” vaste "pinnakate" ei ole arusaadav. Näiteks miks ei ole see "kvaternaarne kate"? – analoogselt teiste "quaternary ..." terminitega. Samas "pinnakate" võiks ju pigem olla "surface cover" analoogselt terminiga "surface water" (pinnavesi).

Kaks ingliskeelset terminit: "mineral resources” ja „useful minerals” on mõlemad tõlgitud eesti keelde sõnaga „maavara”. Eestikeelne termin on siiski laiem, sest hõlmab lisaks mineraalidele ka näiteks metalle, ehk siis varasid üldiselt.

Tundub, et vormiline sarnasus algkeeles ei kandu üle sihtkeelde samuti vormilise sarnasusena, vaid vorm on pigem täiesti teisejärguline ja sisu on see, mis määrab sihtkeeles ka vormi.

See oskussõnastik on väga märksõnaline, mitmesõnaliste terminite osakaal on väike. Näiteks on olemas termin „fault” (murrang), kuid puuduvad selle võimalikud alaliigid, nagu extraction fault, high angle fault, low angle fault, scissors fault (käärmurrang), reverse fault (pöördmurrang), oblique slip fault, strike slip fault (rõhtsihis nihkemurrang).

[artiklilehelt]

Ma ei hakkaks seda sõnastikku siin muutma, vaid toimetaks ja täiendaks üldsõnastikku. Loomulikult on siit palju asju puudu. Andres (arutelu) 2. oktoober 2014, kell 17:20 (EEST)
Eestikeelsel terminoloogial on oma loogika, mis loomulikult lähtub sisust ja keeletraditsioonist. Ja isegi kui me kopeeriksime inglise keele vormi, siis teiste keeltega ikka ei oleks vormilist vastavust. Andres (arutelu) 2. oktoober 2014, kell 17:22 (EEST)
"Rööplasumus" ja "põiksus" on vastandid, unconformity võib olla ka katkestuspind. Andres (arutelu) 3. oktoober 2014, kell 09:06 (EEST)